Ăn hối lộ là gì?

Ăn hối lộ hay còn được gọi là nhận hối lộ là hành vi của những người có chức vụ, có quyền hạn, đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, lợi ích vật chất trực tiếp hay qua thông gian để làm hay không làm một việc có lợi cho bên đưa hối lộ hoặc làm theo yêu cầu của bên đưa hối lộ

Ăn hối lộ có phải là tham nhũng không?

Nhận hối lộ là một dạng hành vi tác hại tham nhũng gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này xâm phạm hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức. Theo Bộ luật hình sự năm 2015, nhận hối lộ được coi là tội phạm về chức vụ.

Tại điều 354, Bộ luật hình sự 2015 quy định: người nào lợi dụng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào đó cho chính bản thân mình hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc gì đó vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì sẽ bị coi là tội phạm tham nhũng.

Chi tiết: http://kdlc.vn/bo-cong-cu-2/luat-phong-chong-tham-nhung-va-nhung-dieu-can-biet.html

Khi nào ăn hối lộ bị coi là tội phạm tham nhũng?

Dựa vào quy định tại Bộ luật hình sự 2015 về tham nhũng, chúng ta có thể nhận thấy rằng, chủ thể của hành vi này phải là người có chức vụ, có quyền hạn. Nếu người phạm tội nhận hối lộ nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý thì không được coi là phạm tội tham nhũng.

Khách thể của tội nhận hối lộ là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; người nhận hối lộ làm cho cơ quan, tổ chức, suy yếu, mất uy tín, thậm chí sụp đổ.

Chính vì vậy, hối lộ, nhận hối lộ và tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước coi là quốc nạn, cần phải đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi.

Leave a Reply